Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (30)
Trích yếu: Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01-QĐ613)
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần (Mẫu 3-CBH)
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH)
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp (05B-HSB)
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB)
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB)
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LĨNH VỰC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BHXH
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LĨNH VỰC THU BHXH, BHYT, BHTN; CẤP SỔ BHXH, THẺ BHYT
Ngày ban hành:
Chưa rõ
Ngày có hiệu lực:
Chưa rõ
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực