Những cải cách lớn về chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW

25/11/2019 10:49 AM


Ngày 23/5/2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW; trong đó đặt ra những cải cách lớn về chính sách BHXH thời gian tới.