Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (27)
Lĩnh vực:
Chi trả các chế độ BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh, BHXH huyện, đại diện chi trả
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh/huyện theo phân cấp quản lý thu
Lĩnh vực:
Thực hiện chính sách BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH tỉnh